Publication in 2014

  1. Liu Guofeng; Zhang, Di; Feng, Chuanliang*, Control of Three-Dimensional Cell Adhesion by the Chirality of Nanofibers in Hydrogels, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 7789-7793. (IF 13.8)DOI: 10.1002/anie.201403249
  2. Ji Wei; Liu Guofeng; Feng Chuanliang*, Rational design of coumarin-based supramolecular hydrogelators for cell imaging, Chem Commun 2014, 50,15545-15548.
  3. Li, Ping; Yin, Zhongqi; Dou, Xiaoqiu, Zhou Guangdong; Feng, Chuanliang*, Convenient Three-Dimensional Cell Culture in Supermolecular Hydrogels, ACS Appl Mater. Interf. 2014, 6, 7948-7952.
  4. Yu Shilin; Dou Xiaoqiu; Qu Dahui; Feng, Chuanliang*, C2-symmetric benzene-based organogels: A rationally designed LMOG and its application in marine oil spill, J. Moliq. Liquid 2014, 190, 94-98.

Address: 800 Dongchuan RD. Minhang District, Shanghai, China Telephone: 021-54747651

Copyright © 2017 Shanghai Jiao Tong University