Publication in 2016

  1. Ji Wei, Liu Guofeng, Wang Fang, Zhu Zhu, Feng Chuan-Liang,* Galactose-decorated light-responsive hydrogelator precursors for selectively killing cancer cells, Chem Commun 2016, 52, 12544-12577.
  2. Liu Guo-Feng, Zhu Ling-Yun, Ji Wei, Feng Chuan-Liang,* Wei Zhi-Xiang, Achiral Molecules Triggered Supramolecular Chirality Inversion of Nanofibrous Structures through Co-assembly, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55,2411-2415.DOI: 10.1002/anie.201510140
  3. Ji Wei, Liu Guofeng, Li Zijian, Feng Chuanliang,* Influence of C−H···O Hydrogen Bonds on Macroscopic Properties of Supramolecular Assembly, ACS Appl Mater Interf. 2016, 8, 5188-5195.
  4. Zhang Jia, Liu Tian, Feng Chuanliang,* Tuning Syneresis Properties of Kappa-carrageenan Hydrogel by C2-symmetric Benzene-based Supramolecular Gelators, Macromol. Chem. Phys. 2016, 217, 1197-1204.
  5. Jiang You, Yin Yijie, Zha Xincheng, Dou Xiaoqiu, Feng Chuanliang,* Wettability regulated gram-negative bacterial adhesion on biomimetic hierarchical structures, Chin. Chem. Lett. 2016, DOI:10.1016/j.cclet.2016.08.002
  6. YU Ye, WANG Yuxiang, FENG Chuanliang.* Hybrid Hydrogels Assembled from Phenylalanine Derivatives and Agarose with Enhanced Mechanical Strength. Chemical Research in Chinese Universities, 2016, 32(5): 872-876.

Address: 800 Dongchuan RD. Minhang District, Shanghai, China Telephone: 021-54747651

Copyright © 2017 Shanghai Jiao Tong University